Online записване на приети студенти в специалностите от ОКС „бакалавър”

jordklot med online text 33310532 За оnline записване в Технически университет – Габрово за учебната 2020-2021 г. приетите студенти изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:


1. Опис на документите, именник, декларации. Копие на попълнените и подписаните документи се изпращат в прикачен файл на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария.

2. Копие на документ за внесена семестриална такса за обучение (като основание за заплащане се посочват входящ номер, получен при кандидатстването, ЕГН и трите имена на студента);

3. Копие на диплома за средно образование.  (Оригиналът на дипломата се представя в началото на учебната година в съответната факултетна канцелария за сверяване на съответствието с изпратеното копие);

4. Копие на лична карта.

5. Копие на нотариално заверен документ при промяна на имената.

6. Актуална електронна снимка – с формат за паспорт. (В началото на учебната година в съответната факултетна канцелария се представят допълнително 3 бр. актуални снимки).

7. Копие на медицинско удостоверение.

8. Копие на документ, даващ основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение.


 

В началото на учебната година студентът закупува от книжарницата в сграда „Библиотека” студентска книжка и студентска лична карта, които се попълват и заверяват в съответната факултетна канцелария.

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на Технически университет – Габрово:

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF

Документите се изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария, а при нужда от съдействие за попълване на необходимите документи позвънете на съответните телефони в съответната факултетна канцеларията.