Новини
Съобщение за закупуване на компютърна техника ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с подготовка на поръчка за закупуване на компютърна и периферна техника започна събиране на заявки.

За повече подробности тук.

 
Сбогуваме се с Доктор Хонорис кауза на Технически университет – Габрово Проф.дтн Бранимир Джорджевич ПДФ Печат Е-мейл

Напусна ни

Проф.дтн Бранимир Джорджевич

(22.10.1942-28.05.2016.)

Доктор Хонорис кауза на Технически университет – Габрово

 

 

Международната академична общност и колегите от Университета в Ниш си казаха последно сбогом с проф.днт Бранимир Джорджевич.

Професор Джордевич е роден през 1942 г. в Ниш. Избран е за професор през 1987 г. През периода 1981-1985 година е Декан на Факултета по електроника в Университета в Ниш, през 1985-1989 година е Заместник ректор, а през 1989 г. става Ректор. През 2000 година е избран за член на Комитета на Европейските Ректори.

За приноса си към науката проф.Джордевич е удостоен с множество академични награди и признания на изтъкнати учени по света.

От 2007 г. Проф.Джордевич е Доктор Хонорис кауза на Технически университет-Габрово. Ще пазим винаги спомена за времето и събитията, прекарани заедно с него. Той бе един от радетелите на Технически университет- Габрово и допринесе с богатия си опит за висотата и утвърждаването на престижа на ТУ-Габрово .

Поклон пред светлата му памет!

 
Проф. дмн Румен Даскалов е избран за Senior Member of the IEEE ПДФ Печат Е-мейл

Институтът на инженерите по електротехника и електроника /Institute of Electrical and Electronics Engineers/(IEEE) е най-голямата професионална организация в света с основна цел развитието на технологични нововъведения и върхови постижения в полза на човечеството. Повече от 420 000 учени от 160 страни по света членуват в института, като 45% от тях са граждани на държави различни от САЩ. Институтът е световен лидер в разработването на стандарти в радиоелектрониката и електротехниката.

продължава>
 
ТК - Ловеч обявява конкурс за ръководител катедри "Машиностроене" и "Електротехника" ПДФ Печат Е-мейл
Кандидатите за ръководител катедри подават следните документи:
 1. Заявление до Директора за участие в конкурса;
 2. Кратка биографична справка;
 3. Основни положения за мандатната програма на кандидата ( до 2 машинописни страници);
 4. Писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл.47 от Правилника на Колежа.
Документите се подават в Деловодството на ТК - Ловеч стая 307 до 16 часа на 20.05.2016г.

 

 
График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1” ПДФ Печат Е-мейл

График за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения за летния семестър на учебната 2015/2016 година по проект BG05M2OP001-2.003 „Студентски стипендии - фаза 1”, изпълняван по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

 

Последно променен на Понеделник, 09 Май 2016 12:30
 
Въвеждаме обучение, подобно на дуалното ПДФ Печат Е-мейл

Проф. Р. Иларионов пред в. Стандарт: Студентите ще работят във фирмите, докато учат, и ще получават пари за това...

 
Предлагаме обучение, ориентирано към бизнеса ПДФ Печат Е-мейл

Проф. Райчо Иларионов, ректор на ТУ - Габрово, пред в. Стандарт:

"Ние предлагаме бизнес ориентирано обучение, като студентите ни едновременно получават научни и практически знания, работейки във фирмите. Така постигаме желаното качество и баланс между теоретично и практическо обучение. И искаме това да залегне в оперативната програма "Наука и образование", където по втората приоритетна ос могат да бъдат подпомагани различни такива инициативи."

Пълният текст на статията можете да видите тук.

 

 
Конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания ПДФ Печат Е-мейл

Съгласно Наредба № 3 от 27 ноември 2015 г. на Министерство на образованието и наукатаза условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност се открива конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания. (Заповед)

Заявките за участие в конкурса да се подготвят в съответствие със Системата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания, да бъдат публикувани в Web-базираната информационна система на електронен адрес www.nis.tugab.bg и разпечатани на хартиен носител, подписани от Ръководителя и членовете на колектива, и да се представят до 17.00 часа на 15.04.2016 г. при сътрудник на Зам.-ректори.

Заявки, които не са представени в посочения срок или не са оформени съгласно изискванията, както и несъдържащите подробна обосновка за изразходване на средствата, да не се допускат до конкурса.

 
Конкурси за избор на директори на звена в ТУ-Габрово ПДФ Печат Е-мейл

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

В съответствие с чл. 15 от Правилника за устройството и дейността на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово, във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурс за избор на Директор на Департамента за езиково и специализирано обучение в Технически университет – Габрово.

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:00 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

 

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

В съответствие с чл. 44 от правилника за дейността на Технически колеж – Ловеч във връзка с чл. 45, ал. 1 и чл. 78, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурс за избор на Директор на Технически колеж - Ловеч в Технически университет – Габрово.

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:00 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

 

КОНКУРСИ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ЦЕНТРОВЕ

В съответствие с чл. 45, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет – Габрово, Академичният съвет на ТУ-Габрово обявява конкурси за избор на директори на следните центрове:

 • Университетски кариерен център (УКЦ);
 • Център следдипломна квалификация (ЦСДК) и Център за професионално обучение (ЦПО);
 • Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО).

Кандидатите представят в деловодството в срок до 16:30 часа на 22.04.2016 г. следните документи;

 1. заявление до Ректора за участие в конкурса;
 2. кратка биографична справка;
 3. основни положения за мандатната програма на кандидата (до две машинописни страници);
 4. писмено съгласие на кандидата, включващо декларация, че отговаря на изискванията за заеманата длъжност по чл. 76, ал. 1 от Правилника за дейността на Технически университет - Габрово.

Изборът ще се проведе съгласно Правилата за избор на директори на центрове в Технически университет – Габрово.

 

 

 
Предстоящи покани по осма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ПДФ Печат Е-мейл

Topic:  ART-01-2017: ICT infrastructure to enable the transition towards road transport automation              Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:   IA Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:       two-stage
20 September 2016                                                   Deadline:
2nd stage Deadline:                                                 26 January 2017 17:00:00
27 September 2017 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)
Topic:  ART-03-2017: Multi-Brand platooning in real traffic conditions        Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:   IA Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:       two-stage
20 September 2016                                                   Deadline:
2nd stage Deadline:                                                 26 January 2017 17:00:00
27 September 2017 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels timе)

Topic:  MSCA-NCP-2017: MSCA National Contact Points                             Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     CSA Coordination and support action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
10 January 2017      Deadline:                                       04 May 2017 17:00:00

 

Topic:  MSCA-COFUND-2016: Co-funding of regional, national and international programmes              Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes, MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
14 April 2016          Deadline:                                       29 September 2016 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)

Topic:  FETHPC-01-2016: Co-design of HPC systems and applications         Forthcoming

Publication date:  14 October 2015

Types of action:     RIA Research and Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
14 April 2016          Deadline:                                       27 September 2016 17:00:00

 

Time Zone : (Brussels time)

Topic:  FETHPC-02-2017: Transition to Exascale Computing                        Forthcoming

Publication date:       14 October 2015

Types of action:     RIA Research and Innovation action

DeadlineModel:
Opening date:        single-stage
12 April 2017          Deadline:                                       26 September 2017 17:00:00

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 Следваща > Край >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
full indir full oyun indir
film indir Oyun oyna backlink Kayseri Dedektiflik Kayseri Lazer Epilasyon